Reklamační řád

Pokud si přejete vaše zařízení reklamovat, jediným platným online způsobem je odeslání vyplněného formuláře zde!

IV. Odpovědnost prodávajícího – Reklamační řád
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Pokud nebude vyplývat z reklamy nebo popisu zboží něco jiného má se zato, že se jedná o použité zboží, tj. věc opotřebenou jejím obvyklým užíváním, nebo použitou věc. Vzhledem k tomu bere prodávající na vědomí, že nemá práva spojená s vadným plněním podle § 2165 občanského zákoníku a může připadnou vadu nárokovat v době platnosti smluvní záruky, která je uvedena v popisku zboží při nákupu přes e-shop a v případě prodeje v kamenném obchodně je sjednána mezi prodávajícím a kupujícím a je uvedena na záručním listu.

2. U zboží, na které se nevztahuje § 2167 občanského zákoníku (tj. jedná se nové a nepoužité zboží) může prodávající oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo pouze u nového zboží na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

8. Reklamace se provádí písemně emailem nebo osobně v obchodě prodávajícího. Při reklamaci je nutné předložit zboží a kupní smlouvu.

9. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění nemá. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží a u použitého zboží šest měsíců od převzetí zboží.

10. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.

11. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

12. Prodávající má třicet dnů na vyřízení reklamace ode dne sepsání reklamačního protokolu a předání zboží prodávajícímu.

13. Prodávající má povinnost sepsat reklamační protokol ihned po převzetí zboží od kupujícího.

V. Odstoupení od smlouvy
1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží při nákupu distančním způsobem mimo prostory kamenného obchodu tj. přes e-shop. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Spotřebitel nemůže podle věty první odstoupit od smlouvy, pokud nemůže vrátit věc v stavu v jakém jí obdržel, ledaže má věc vadu, kterou kupující objevil až po otevření obalu nebo po použití, v takovém případě platí ustanovení o odstoupení pro vadu zboží.

2. Spotřebitel odstoupení musí zaslat písemně emailem nebo předat osobně v prodejně prodávajícího ve lhůtě určené pro odstoupení.

3. Jako podmínku účinnosti odstoupení spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

4. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy řádně, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.


6. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

 

Závěrečné ustanovení
Reklamační řád je platný a účinný od 15.7.2019, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.buyiphone.cz.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.